Tiếng Hàn Tiếng Việt
취직하다 Xin việc
헤드헌터 Headhunter, săn đầu người, chuyên viên tuyển dụng
채용공고 Thông báo tuyển dụng
대졸 채용 Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học
비대면 면접/원격 면접/인터뷰/올라인 면접 Phỏng vấn online
대면 면접 Phỏng vấn trực tiếp
면접관 Người phỏng vấn
지원자 Ứng viên
최종 합격자 Ứng viên trúng tuyển cuối cùng
1차면접 → 2차면접 Phỏng vấn vòng 1 -> Phỏng vấn vòng 2
서류전형 Sàng lọc hồ sơ ứng viên
이력서 CV
자기소개서 Giới thiệu bản thân
지원서 Đơn xin việc
학력 Học vấn
지원 동기 Động cơ xin việc, mục đích xin việc
입사 Gia nhập công ty
신입사원 Nhân viên mới
정직원, 정규직원 Nhân viên chính thức
수습기간 Thời gian thử việc
신입사원 교육 Đào tạo nhân viên mới
교육을 받다 Được đào tạo
급여 Lương
수습급여 Lương thử việc
정규 급여 Lương chính thức
순급여 Lương Net
총급여 Lương Gross
복리후생 Phúc lợi xã hội
만근 Chuyên cần
만근수당 Trợ cấp chuyên cần
결근 Nghỉ làm
무단결근 Nghỉ làm không lý do
조퇴 Về sớm
지각 Đi muộn
칼퇴 Tan làm đúng giờ
근속 Thâm niên
근속수당 Trợ cấp thâm niên
수당 (allowance) Trợ cấp
보너스 (상여금/ Bonus) Thưởng
유급휴가 – 무급휴가 Kỳ nghỉ có lương – Kỳ nghỉ không lương
야근 Làm đêm
주간근무 Làm ca ngày
야간근무 Làm ca đêm
직장을 그만두다/ 퇴직 Nghỉ việc
은퇴 Về hưu
해고하다/자르다 Sa thải
이직하다/직장을 옮기다 Chuyển chỗ làm
경력증명서 Giấy chứng nhận kinh nghiệm
주재원 Nhân viên thường trú ở nước ngoài
노동허가서 Giấy phép lao động
거주증 Thẻ tạm trú
근로계약을 체결하다 Ký hợp đồng lao động
사용자 Người sử dụng lao động
근로자 Người lao động
근로계약 종료 Kết thúc hợp đồng lao động
근로계약 해지 Chấm dứt hợp đồng lao động
근로계약 연장 Gia hạn hợp đồng lao động
재택근무 Làm việc tại nhà, Work from home
팬트리 룸 (Pantry Room) Phòng Pantry, phòng trà nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *