Thành công không được đánh giá bằng vị trí bạn đạt được trong cuộc sống mà bằng những trở ngại bạn vượt qua. Thành công không phải là thứ bạn có được, mà là thứ bạn thu hút được.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *