xr:d:DAFclnTAzrU:984,j:4317806216,t:23050915

Bạn đau khổ hay hạnh phúc? Bài hát bạn nghe vui hay buồn? Không bởi do ngoại cảnh mà bởi chính tâm bạn mà thôi.

마음이 만드는 변화 – Thay đổi bởi tâm

만공스님께서는 수덕사 초당에서 거문고를 즐겨 타셨다고 합니다.

Người ta nói rằng thiền sư Mãn Không rất thích chơi đàn Geomungo ở thảo đường của chùa Sudeoksa.

어느 날 한 스님이 만공스님께 여쭈었답니다. “스님 거문고를 타면 마음이 즐거워집니까, 슬퍼집니까?”

Một ngày nọ, một vị hòa thượng hỏi thiền sư Mãn Không rằng: “Khi thiền sư chơi đàn thì trong lòng ngài thấy vui hay buồn?”

마침 두 사람은 차를 마시고 있었답니다. 만공스님은 찻잔의 물을 가리키며 스님에게 되물었습니다.

Đúng lúc hai người đang uống trà, thiền sư Mãn Không chỉ vào tách trà và hỏi lại vị hòa thượng.

“이 찻잔의 물이 깨끗한 것이냐, 더러운 것이냐?”

“Nước trong tách trà này sạch hay bẩn?”

“그야 깨끗한 것이지요.”

“Nước đó thì sạch chứ.”

“자! 그럼 내가 마신 찻잔의 물은 나중에 오줌으로 나올 것이다. 그것은 깨끗한 것이냐, 더러운 것이냐?”

“Nào! Vậy thì nước trong tách trà tôi uống sau này sẽ thành nước tiểu. Nó sạch hay bẩn?”

스님은 이번에는 더러운 것이라고 답했습니다.

Lần này vị hòa thường trả lời rằng nó bẩn.

그러자, 만공스님은 그 스님의 말이 떨어지기가 무섭게 말을 이었습니다.

Ngay lúc đó, thiền sư Mãn Không tiếp tục nói khi vị hòa thượng vừa dứt lời.

“그 오줌이 땅에 젖어 물기가 되고 그 물기를 도라지가 빨아먹어 꽃을 피웠다. 그 꽃은 깨끗한 것이냐, 더러운 것이냐?”

“Nước tiểu đó ngấm vào đất thành hơi nước, cây cát cánh hút nước đó rồi nở hoa. Hoa đó sạch hay bẩn?”

“그 꽃은 깨끗한 것입니다.”

“Hoa đó là sạch.”

만공스님은 스님의 대답에 빙그레 웃으시면서 한 소리 하셨답니다.

Thiền sư Mãn Không mỉm cười với câu trả lời của vị hòa thượng rồi nói.

“너는 물 한잔을 가지고 깨끗했다. 더러웠다. 마음대로 바꾸는구나.”

“Ông đã có một cốc nước và nó sạch. Rồi nó bị bẩn. Nó thay đổi tùy ý thế.”

“보아라.. 물은 원래 더럽지도 않고 깨끗하지도 않은 것이다. 그것이 찻잔에 담기면 깨끗해지고 오물통에 담기면 더러워진다. 같은 물이라도 이렇게 다르게 보이는 것이니라.

“Xem nhé.. Vốn dĩ, nước không bẩn cũng không sạch. Nó đựng trong tách trà thì sạch, nó chứa trong thùng nước tiểu thì bẩn. Ngay cả cùng một loại nước trông cũng rất khác nhau.

거문고 가락도 슬픈 사람이 들으면 슬프게 들리고 기쁜 사람이 들으면 기쁘게 들리는 것, 기쁘고 슬픈 것은 없는 것이다.”

Người buồn nghe tiềng đàn Geomungo thì thấy buồn, người vui nghe thì thấy vui, không có gì vui hay buồn cả”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *