Đề đọc Topik II có 50 câu, làm trong 70 phút. Đề gồm nhiều dạng câu hỏi, từ dễ đến khó. Mình sẽ liệt kê các dạng câu hỏi trong đề đọc Topik II để các bạn nắm được nhé.

A) Phần 1: Câu 1 ~ 12

1– 2: Chọn ngữ pháp phù hợp để điền vào chỗ trống

3 – 4: Chọn đáp án có ý nghĩa tương tự với phần gạch chân

5 ~ 8: Chọn chủ đề cho phần nội dung xuất hiện trong đề bài (nội dung trong phần đóng khung)

9 ~ 12: Chọn nội dung giống với nội dung của biểu đồ/đoạn văn

B) Phần 2: Câu 13 ~ 24

13 ~ 15: Sắp xếp các câu sao cho đúng vị trí để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh

16 ~ 18: Chọn nội dung phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong đoạn văn

19 – 20:

19: Chọn liên từ nối phù hợp đề điền vào chỗ trống trong đoạn văn

20: Chọn nội dung giống với nội dung đoạn văn

21 – 22:

21: Chọn câu thành ngữ/ tục ngữ/ quán dụng ngữ phù hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn

22: Chọn suy nghĩ trọng tâm của đoạn văn

23 – 34:

23: Chọn từ phù hợp với tâm trạng/ cảm xúc của nhân vật trong phần gạch chân

24: Chọn câu có nội dung giống với đoạn văn

C) Phần 3: 25 ~ 41

25 ~ 27: Chọn lời giải thích đúng nhất về tiêu đề bài báo

28 ~ 31: Chọn nội dung phù hợp nhất dề điền vào chỗ trống trong đoạn văn

32 ~ 34: Chọn nội dung giống với đoạn văn

35 ~ 38: Chọn câu phù hợp nhất để làm chủ đề của đoạn văn

39 ~ 41: Chọn vị trí phù hợp nhất để điền câu văn vào đoạn văn (vị tríㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ – tương ứng với A, B, C, D trong tiếng Việt)

D) Phần 4: Câu 42 ~ 50

42 – 43:

42: Chọn từ ngữ diễn tả cảm xúc, tâm trạng của người được nhắc đến trong phần gạch chân

43: Chọn nội dung giống với nội dung đoạn văn

44- 45:

44: Chọn chủ đề của đoạn văn

45: Chọn câu phù hợp nhất đề điền vào chỗ trống trong đoạn văn

46 – 47:

46: Chọn vị trí phù hợp nhất của câu văn trong đoạn văn

47: Chọn nội dung giống với nội dung đoạn văn

48 ~ 50:

48: Chọn mục đích viết đoạn văn của người viết

49: Chọn nội dung phù hợp điền vào chỗ trống

50: Chọn nội dung phù hợp với thái độ của người viết trong phần gạch chân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *