Tiếng Hàn Tiếng Việt
수취인 Người thụ hưởng
송금인 Người chuyển tiền
대출고객 Khách hàng vay
대출 금액 한도 Hạn mức vay
최대 대출 한도 Hạn mức vay cao nhất
담보 자산 Tài sản thế chấp
대출 지출 Giải ngân khoản vay
은행 거래 내역서 Sao kê giao dịch ngân hàng
지급지시서 Payment order – Ủy nhiệm chi
대출자 Người vay tiền
금리- 이자 Lãi suất
만기 Đáo hạn
대출 만기일 Ngày đáo hạn khoản vay
연체 Trả chậm
금융 중개 Môi giới tài chính
담보 거래 등록비 Phí đăng ký giao dịch đảm bảo
담보거래 Giao dịch đảm bảo
대출 용도 Mục đích vay
채무 상환 방법 Cách trả nợ
창구 Quầy giao dịch
대출 서류 Hồ sơ cho vay
입금 Nộp tiền vào tài khoản
출금 Rút tiền
채권/채무 Khoản nợ
채권자 – 대출자 Người cho vay – Người vay
콜금리 Lãi suất qua đêm
여신금리 Lãi suất cho vay
수신금리 Lãi suất tiền gửi
기한예금 Tiền gửi có kỳ hạn
국민신용기금 Quỹ tín dụng nhân dân
중앙은행 Ngân hàng nhà nước
국고 Kho bạc nhà nước
1달치 이자 상환 Trả 1 kỳ lãi
담보 해지 Giải chấp
전당포 Hiệu cầm đồ
원금 Tiền gốc
채무 회수 Thu hồi nợ
상환 Tất toán
심사 Thẩm định
분할 Trả góp
조기 상환 Tất toán trước hạn
일수 대출 Vay trả lãi theo ngày
월수 대출 Vay trả lãi tháng
현금 시재 Quỹ tiền mặt
대출 상품 Sản phẩm cho vay
대출 연장 Gia hạn khoản vay
이자 납입 Nộp lãi
자금 동원 Huy động vốn
대손 Nợ xấu
사채 Tín dụng đen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *