Không có đau khổ thì không có thành tựu, nhưng không phải là có đau khổ thì có thành tựu. Cho dù bạn phải đối mặt với khó khăn lớn thế nào thì hãy nhớ, nó vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *