Sự khác nhau giữa người thành công và người không thành công không phải là thiếu kiến thức hay sức mạnh, mà là thiếu ý chí. Thành công là tổng thể những nỗ lực nhỏ được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đừng cố gắng trở thành người thành công, nhưng hãy nỗ lực trở thành người có giá trị.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *